Find Us on Facebook

สมัครสอบ ก.พ. 2560 ภาค ก เปิดสอบ กพ พิเศษสำหรับส่วนราชการ

เปิดสอบภาค ก. พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) รอบพิเศษสำหรับส่วนราชการ ประจำปี 2560 รับสมัคร 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 27 มีนาคม - 21 เมษายน 2560

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับการสอบภาค ก. พิเศษ
1. ถาม : การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสอบกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ คืออะไร
ตอบ : เป็นการจัดสอบให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของส่วนราชการแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือรับรองภาค ก. เท่านั้นซึ่งเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ภาค ก. พิเศษ”

2. ถาม : การสอบภาค ก. พิเศษ จะจัดขึ้นกับทุกส่วนราชการหรือไม่
ตอบ : จัดสอบเฉพาะบางส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบภาค ข. และ ค. จากผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองภาค ก. และเมื่อสอบผ่านภาค ข. แล้ว จะส่งชื่อ-สกุล ให้สำนักงาน ก.พ. เพื่อสอบภาค ก. ตามปฏิทินที่กำหนด

3. ถาม : ใน 1 ปี จะมีการเปิดรับสมัครสอบภาค ก. พิเศษ กี่ครั้ง
ตอบ : ขณะนี้สำนักงาน ก.พ. กำหนดปฏิทินการเปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง

4. ถาม : หากสอบภาค ก. พิเศษ ผ่านแล้ว จะสามารถนำหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ไปใช้สมัครสอบกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
ตอบ : สามารถนำไปใช้ได้เพราะเป็นการสอบที่ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ. และใช้หลักสูตรการสอบเดียวกัน

5. ถาม : หากสอบภาค ก. พิเศษแล้ว ผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่ไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ จะมีการเปิดสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษหรือไม่
ตอบ : สำนักงาน ก.พ. จะไม่จัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้อีกในการสอบภาค ก. พิเศษ แต่ผู้สมัครสอบสามารถยื่นหลักฐานการรับรองผลภาษาอังกฤษอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. กำหนด ในวันสอบข้อเขียนภาค ก. พิเศษ 

6. ถาม : หลักฐานภาษาอังกฤษอื่น ๆ มีอะไรบ้าง
ตอบ : หลักฐานรับรองผลที่ยังไม่หมดอายุจากการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้น ๆ

*** อธิบายเพิ่มเติม
ภาค ก. คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาค ข. คือ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ภาค ค. คือ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง


ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการ ต่างๆ
2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตามที่ส่วนราชการประกาศสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
*** อธิบายเพิ่มเติม
1. ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาค ข. ภาค ค. หรือสอบผ่านทั้งภาค ข. และภาค ค. ของส่วนราชการที่เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเสียก่อน จึงจะมีสิทธิสอบภาค ก. ของ ก.พ.
2. ผู้สมัครสอบจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาตรงตามที่ส่วนราชการประกาศรับสมัครฯ (หากไม่ตรงถึงแม้สอบผ่านทุกภาคก็ไม่ได้บรรจุแต่งตั้งเพราะขาดคุณสมบัติ)


การดำเนินการ
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการแล้วจึงจะให้เฉพาะผู้สอบผ่านการสอบดังกล่าวเท่านั้นมาสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ต่อไป โดยเปิดรับสมัครสอบปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
*** อธิบายเพิ่มเติม
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบภาค ก.สำหรับผู้สอบผ่านภาค ข. ภาค ค. หรือภาค ข. และภาค ค. ของส่วนราชการ จึงจะให้ผู้สอบผ่านดังกล่าวเท่านั้น สอบในภาค ก. โดยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบลักษณะนี้ปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่ ก.พ. กำหนด (ส่วนราชการนั้นๆจะส่งข้อมูลผู้สอบผ่านภาค ข. ภาค ค. หรือภาค ข. และภาค ค. ให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันเปิดรับสมัครตามกำหนดการสอบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์http://job2.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับส่วนราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี 2560" ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 21 เมษายน 2560
Share on Google Plus

About Admin

"ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น" ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสอบความสำเร็จในการสอบ
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น